1400
عدد نیمکت پارکی
150
عدد آلاچیق نصب شده
1850
عدد مخزن و سطل زباله
268
تلویزیون شهری
380
برج نوری نصب شده
47
عدد تابلو VMS