پایه نگهدارنده بر روی ماشین مخصوص تلویزیون شهری قابل حمل