مخزن پسماند – پالایشگاه هشتم

29 ژوئن, 2019

مخزن پسماند – عسلویه

29 ژوئن, 2019

مخزن (پاکت) پسماند – هیدورتست

18 ژوئن, 2019