تولید فونداسیون برج نوری

16 ژوئن, 2019

کارگاه تولیدی برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

دستگاه برش – برج نوری(روشنایی)

16 ژوئن, 2019

کارگاه ساخت پایه های برج نوری

16 ژوئن, 2019