بزرگترین المان کشور – کارگاه سپهر صنعت آداک

16 ژوئن, 2019

ساخت بزرگترین المان کشور – بروجرد

16 ژوئن, 2019

ساخت بزرگترین المان شهری کشور

16 ژوئن, 2019

ساخت بزرگترین المان ایران

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت – تست NDT

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت – بازرسی جوش

16 ژوئن, 2019