بزرگترین المان شهری کشور

16 ژوئن, 2019

ساخت بزرگترین المان ایران

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت – بازرسی جوش

16 ژوئن, 2019

تولید فونداسیون برج نوری

16 ژوئن, 2019

کارگاه تولیدی برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019