Skip to main content

تجهیزات ترافیکی

 و علائم راهنمایی و رانندگی ، ایمنی و ارتقاء سیستم حمل و نقل ترافیکی با بهبودی در امنیت راه ها، بهینه سازی در عبور و مرور ترافیک، تهیه و تولید تابلو و علائم انتظامی و جاده ای، چراغ راهنمایی، پروژه های عمرانی، زیبا سازی اماکن عمومی، مراکز تفریحی و ورزشی، روشنایی پارک ها و فضای سبز و نصب مبلمان شهری بر اساس ضوابط معاونت حمل و نقل ترافیک و شهرداری های مربوطه از دیگر فعالیت های شرکت سپهر صنعت می باشد.