تابلو برق برج های نوری

16 ژوئن, 2019

برج نوری 12 پروژکتوره

16 ژوئن, 2019

دستگاه برش و جوش – کارگاه

16 ژوئن, 2019

دستگاه برش و جوش – کارگاه

16 ژوئن, 2019

کارگاه ساخت برج نوری (روشنایی)

16 ژوئن, 2019

پایه های برج نوری – کارگاه

16 ژوئن, 2019