نمونه کارها و محصولات سپهر صنعت آداک

مخزن پسماند – پالایشگاه هشتم

29 ژوئن, 2019

مخزن پسماند – عسلویه

29 ژوئن, 2019

مخزن (پاکت) پسماند – هیدورتست

18 ژوئن, 2019

بزرگترین المان کشور

16 ژوئن, 2019

بزرگترین المان کشور – بروجرد

16 ژوئن, 2019

بزرگترین المان شهری کشور

16 ژوئن, 2019

ساخت بزرگترین المان ایران

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت – بازرسی جوش

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت – عسلویه

16 ژوئن, 2019

مراحل جوش- الکترود 7018-6013

16 ژوئن, 2019

تولید فونداسیون برج نوری

16 ژوئن, 2019

کارگاه تولیدی برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

مخزن زباله مکعب – کارگاه

16 ژوئن, 2019

مخزن زباله های تولیدی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

مخزن گالوانیزه مکعب – کارگاه

16 ژوئن, 2019

مخزن زباله مکعب – کارگاه

16 ژوئن, 2019

پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

ساخت پایه ترافیکی

16 ژوئن, 2019

پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

ساخت پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

دستگاه برش – برج نوری(روشنایی)

16 ژوئن, 2019

کارگاه ساخت پایه های برج نوری

16 ژوئن, 2019

تابلو برق برج های نوری

16 ژوئن, 2019

برج نوری 12 پروژکتوره

16 ژوئن, 2019

دستگاه برش و جوش – کارگاه

16 ژوئن, 2019

دستگاه برش و جوش – کارگاه

16 ژوئن, 2019

کارگاه ساخت برج نوری (روشنایی)

16 ژوئن, 2019

پایه های برج نوری – کارگاه

16 ژوئن, 2019

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018

کارگاه تولیدی سپهر صنعت آداک

30 جولای, 2018