مخزن پسماند – پالایشگاه هشتم

29 ژوئن, 2019

مخزن پسماند – عسلویه

29 ژوئن, 2019

مخزن (پاکت) پسماند – هیدورتست

18 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت – بازرسی جوش

16 ژوئن, 2019

پاکت پسماند نفت – عسلویه

16 ژوئن, 2019