مخزن پسماند – پالایشگاه هشتم

29 ژوئن, 2019

مخزن (پاکت) پسماند – هیدورتست

18 ژوئن, 2019

تولید فونداسیون برج نوری

16 ژوئن, 2019

کارگاه تولیدی برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019