کارگاه تولیدی برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

ساخت برج نوری – پایه چراغ

16 ژوئن, 2019

پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

ساخت پایه ترافیکی

16 ژوئن, 2019

پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019

ساخت پایه ترافیکی – کارگاه

16 ژوئن, 2019